Fógraíonn an BAI cistiú €637k trína chláir Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta / BAI announces funding of €637k through its Sectoral Learning & Development and Sponsorship programmes

 

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) inniu, an 3ú Feabhra, sonraí faoina leithdháileadh cistithe don bhliain 2017 atá faoina thionscnaimh chistithe Foghlama agus Forbartha Earnála agus Urraíochta. D’fhaomh an BAI cistiú €637,880 chun tacú le réimse tionscnamh, agus tugtar cuntas ar shonraí breise fúthu thíos.

Cistiú le haghaidh Foghlaim agus Forbairt Earnála

Don bhliain 2017, mhéadaigh an BAI a leithdháileadh cistithe le haghaidh foghlaim agus forbairt earnála 17% aníos go dtí €495,180. Fógraíodh cistiú tacaíochta do 15 líonra tionscail agus ionadaíocha, CRAOL (an comhlacht ionadaíoch le haghaidh raidió pobail); Learning Waves (an eagraíocht oiliúna le haghaidh craoltóirí raidió tráchtála), Women On Air agus an Cumann Teilifís Phobail. Chomh maith leis sin, tá an BAI ag tacú le líon tionscnaimh nua i mbliana, Ionad Scannán na Gaillimhe ina measc, a thacóidh le himeachtaí agus le gníomhaíochtaí réigiúnacha a chuimsíonn cleachtóirí meán Gaeilge, agus le comhthionscnamh ó Animation Skillnet agus Animation Ireland.

I measc na dtionscnamh foghlama agus forbartha earnála eile le haghaidh 2017, beidh an Scéim Tacaíochta um Chraolachán Pobail, an Scéim Tacaíochta um Sheirbhísí Sealadacha agus scéimeanna nuálaíochta eile don earnáil teilifíse.

Scéim Tacaíochta

Leithdháileadh cistiú €142,700 do 20 imeacht agus gníomhaíocht faoi Scéim Urraíochta an BAI, a léiríonn méadú cistithe 9% ar leibhéil 2016. Caitear leis na tionscnaimh seo mar uirlis thábhachtach chumarsáide don BAI agus tá siad in ainm is feasacht a mhúscailt ar chuspóirí agus gníomhaíochtaí straitéiseacha na heagraíochta. I measc na n-iarratas rathúla, tá féilte teilifíse, raidió agus scannán, searmanais bhronnta gradam agus imeachtaí Gaeilge.  I measc fhaighteoirí an chistithe nua urraíochta don bhliain 2017, tá Gradaim Náisiúnta Mheán na Mac Léinn, Féile Scannán Fresh agus Mediacon.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe, agus é ag trácht ar an gcistiú a fógraíodh inniu, “I gcaitheamh Ráiteas Straitéise nua an BAI, is mian leis an BAI cruthaitheacht a spreagadh in, agus tacaíocht a thabhairt d’inbhuanaitheacht níos mó d’earnáil chlosamhairc na hÉireann. Táimid muiníneach go gcuirfidh an tsraith tionscnaimh chistithe a fógraíodh inniu leis an gcuspóir straitéiseach seo.”

Is féidir Fiosrúcháin Mheán a sheoladh chuig:

Joanne Ahern / Sebastian Enke 

DHR Communications

01 -4200 580 / 087 988 1837 / 087 323 9496

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************************

The Broadcasting Authority of Ireland (“BAI”) has today, 3rd February, announced details of its 2017 funding allocation under its Sectoral Learning & Development and Sponsorship funding initiatives. Funding of €637,880 has been approved by the BAI to support a range of initiatives, further details of which are outlined below.

Sectoral Learning & Development Funding

For 2017, the BAI has increased its sectoral learning and development funding allocation by 17% to €495,180. Support funding has been announced for 15 industry and representative networks including CRAOL (the representative body for community radio); Learning Waves (the training organisation for commercial radio broadcasters), Women on Air and the Community Television Association. The BAI is also supporting a number of new initiatives this year, including the Galway Film Centre, which will support regional events and activities encompassing Irish language media practitioners, and a joint initiative from Animation Skillnet and Animation Ireland.

Other sectoral learning and development initiatives for 2017 will include the Community Broadcasting Support Scheme, the Temporary Services Support Scheme and other innovation schemes for the television sector.

Sponsorship Scheme

Funding of €142,700 has been allocated to 20 events and activities under the BAI’s Sponsorship Scheme, representing a funding increase of 9% on 2016 levels. These initiatives are seen as an important communication tool for the BAI and are designed to raise awareness of the organisation’s strategic objectives and activities. Successful applications include television, radio and film festivals, awards ceremonies and Irish language events. New sponsorship funding recipients for 2017 include the National Student Media Awards, the Fresh Film Festival and Mediacon.

Commenting on today’s funding announcement, BAI Chief Executive, Michael O’Keeffe, said “Over the course of the new BAI Strategy Statement, the BAI wishes to encourage creativity in, and support the achievement of greater sustainability for the Irish audio-visual sector. We are confident that the suite of funding initiatives announced today will contribute to this strategic objective.”


Media Queries to:

Joanne Ahern / Sebastian Enke 

DHR Communications

01 -4200 580 / 087 988 1837 / 087 323 9496

 

List of Sectoral Learning and Development Funding Recipients / Liosta na nDreamanna a fuair Maoiniú um Fhoghlaim agus Forbairt Earnála

Network Funding / Maoiniú Líonra

Animation Skillnet and Animation Ireland
Association of Independent Producers of Ireland (AIRPI)
Cogar
Community Television Association (CTA)
CRAOL
Creative Europe Desk Ireland – Media Office
Creative Europe Desk Ireland – Media Office Galway
Galway Film Centre
Irish Hospital Radio Network (IHRN)
Learning Waves
National Union of Journalists (NUJ)
Screen Producers Ireland (SPI)
Women on Air
Writer Guild of Ireland (WGI) and Screen Directors Guild of Ireland (SDGI)
Women in Film and Television

Other Learning and Development Activities / Gníomhaíochtaí Forbartha agus Foghlama eile


Community Broadcasting Support Scheme
Innovation Scheme: Big Stories on the Small Screen
Innovation Scheme: Television Production Training Scheme (Red Rock)
Innovation Scheme: Writer’s Academy (Red Rock)
Temporary Radio Services Support Scheme
Industry-related Events


List of Sponsorship Funding Recipients / Liosta na nDreamanna ar Tugadh Maoiniú Urraíochta Dóibh


Celtic Media Festival
Choice Music Festival
Cork Film Festival 2017
Dingle Animation Festival
Dublin International Film Fest
Fingal Film Festival
Fresh Film Festival
Galway Film Centre
Galway Film Fleadh
Gaze
Guth Gafa
IFTA
Mary lmmaculate College
Mary Raftery Fund
MediaCon
Seachtain na Gaeilge
Sounds Alive
The All-lreland Radio Awards
The National Student Media Awards
Tweakle - Transmission Workshop

 

 

 

LikeLike (3) | Facebook Twitter LinkedIn
Email Newsletter Software by Newsweaver