Leithdháileann an BAI beagnach €5.8m ar 120 tionscadal faoin Scéim Sound & Vision/BAI allocates almost €5.8m to 120 projects under Sound & Vision Scheme

D’fhógair Údarás Craolacháin na hÉireann (An BAI) inniu an (24 Deireadh Fómhair) sonraí maidir leis na dámhachtainí maoinithe is déanaí faoi Scéim um Maoiniú Craolacháin Sound & Vision 3.

I ndiaidh próiseas measúnaithe cuimsitheach, tá maoiniú €5.774m ar an iomlán leithdháilte ar 120 tionscadal. As sin, tá beagán os cionn €5.149m leithdháilte ar 32 tionscadal teilifíse, agus bainfidh 88 tionscadal raidió leas as luach €625,000 de mhaoiniú. Fuarthas thart ar 220 iarratas i gcomhair maoinithe i mBabhta 29 den scéim, ag lorg maoinithe €19.4m.

Cé go bhfuil líon na n-iarratas cosúil leis sin i mbabhtaí le déanaí anuas, tá laghdú beag ó Bhabhta 28 i dtaca leis an méid a iarradh. Níl aon athrú ar chóimheas na n-iarratas teilifíse (81) le raidió (139). Arís eile, is iad na cláir faisnéise na cláir is mó a bhfuil tóir orthu agus is mó a lorgaítear maoiniú dóibh.  I measc roinnt de na tionscadail mhóra a fuair tacaíocht sa bhabhta reatha tá siad seo a leanas: 

  • “Comeback”: clár faisnéise le haghaidh TV3 ar an dornálaí, Katie Taylor, agus í ag tabhairt aghaidh ar saol gairmiúil na dornálaíochta.
  • “Jump Girls”: clár faisnéise dátheangach do TG4 maidir le saol na mban a bhaineann slí mhaireachtála amach ag barr na rásaíochta seilge náisiúnta
  • “Charred Remains”: clár faisnéise le haghaidh Newstalk maidir le dó Oifig na dTaifead Poiblí i rith an Chogaidh Cathartha.
  • “Na Treibheanna: Music for Life”: sraith dhátheangach do RTÉ One a dhéanfaidh cúrsaí fhochultúir an cheoil in Éirinn a iniúchadh.
  • “The Future is You”: sraith le haghaidh Oireachtas TV atá ceaptha chun daoine óga idir 10-13 bliana d’aois a chur ar an eolas faoi na córais rialtais in Éirinn.

Ag labhairt dó faoin bhfógra, dúirt Príomhfheidhmeannach an BAI, Michael O’Keeffe: “Is príomhghné de straitéis an BAI an Scéim Sound and Vision seo, go háirithe faoi na téamaí a bhaineann le héagsúlacht agus iolarthacht a chur chun cinn agus nuálaíocht agus inbhuanaitheacht na hearnála a fheabhsú. Tá ríméad orainn leanúint ar aghaidh lenár dtacaíocht do thionscadail raidió agus teilifíse ar ardchaighdeán do lucht féachana na hÉireann. Ina theannta sin, tá tacaíocht an BAI ina gné lárnach anois i bpleananna maoinithe do thionscadail ar luach níos airde agus, dá bharr sin, cuidíonn sé le hinbhuanaitheacht na hearnála léirithe neamhspleáiche i dteilifís agus i raidió.

“Arís eile, is mó go mór líon na n-iarratas ar mhaoiniú a fuarthas faoin mbabhta seo ná an méid airgid atá ar fáil le leithdháileadh. Mar sin féin, toisc go bhfuil maoiniú bronnta le haghaidh 25 seánra clár thar theilifís agus raidió, táimid muiníneach go dtabharfaidh na tionscadail seo siamsaíocht agus eolas do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann.”

Rachaidh an BAI i mbun cainteanna maidir le conarthaí anois le hiarratasóirí rathúla. Tá liosta iomlán de na tionscadail a bhfuil maoiniú á thairiscint dóibh ar fáil le híoslódáil anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig BAI.

CRÍOCH
Teagmháil: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Teil: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.

 


The Broadcasting Authority of Ireland (BAI) has today (24th October) announced details of the latest funding awards under The Sound & Vision 3 Broadcasting Funding Scheme.

Following a comprehensive assessment process, funding amounting to €5.774m has been allocated to 120 projects. Of this, just over €5.149m has been allocated to 32 TV projects, while 88 radio projects will benefit to the value of €625,000. Some 220 applications for funding were received in this Round 29 of the scheme, seeking funding of €19.4m.

While the number of applications is similar to recent rounds, there is a slight reduction from Round 28 in respect of the amount requested. The general ratio of TV (81) to radio (139) applications remains unchanged. Once again, documentary is by far the most popular format for which funding was sought.  Some notable projects supported in the current round include: 

  • “Comeback”: a documentary for TV3 on boxer, Katie Taylor, as she turns professional.
  • “Jump Girls”: a bi-lingual documentary for TG4 on the lives of women making their living at the top of national hunt racing.
  • “Charred Remains”: a documentary for Newstalk on the burning of the Public Records Office during the Civil War.
  • “Na Treibheanna: Music for Life”: a bi-lingual series for RTÉ One which will explore the worlds of music subcultures in Ireland. 
  • “The Future is You”: a series for Oireachtas TV designed to inform 10- to 13-year-olds about the systems of government in Ireland.

Commenting on the announcement, Chief Executive of the BAI, Michael O’Keeffe said: “The Sound and Vision Scheme is a key element in the delivery of the BAI's Strategy, particularly under the themes of promoting diversity and plurality and enhancing innovation and sectoral sustainability. We are very pleased to continue supporting high quality radio and television projects for the enjoyment of Irish audiences. ln addition, BAI support is now a key element in funding plans for higher value projects and, as such, it contributes to the sustainability of the independent production sector in TV and radio.

“Once again, applications for funding under this round far exceeded the money available for allocation. However, with funding awarded for 25 programming genres across TV and radio, we are confident that these projects will entertain and inform Irish viewers and listeners.”

The BAI will now commence contract negotiations with successful applicants. A full list of the projects being offered funding is available to download here.

For more information, visit the BAI website.

ENDS

Contact: Joanne Ahern / Sebastian Enke, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9881837 / 087-3239496.

LikeLike (0) | Facebook Twitter LinkedIn