Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe/Latest Broadcasting Complaints Decisions Published

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (27.06.18).

Bhreithnigh agus dhiúltaigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI ar 8 ngearáin ar an 7ú Márta agus 18ú Aibreán 2018. Bhain na gearáin ar bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh iad le cláir a craoladh ar:

 • RTÉ Raidió 1: Liveline: 11ú Samhain 2017
 • RTÉ One TV: The Late Late Show: 12ú Eanáir 2018

Dhiúltaigh an Fóram Gearán Feidhmiúcháin do 16 ngearáin tar éis dó iad a bhreithniú.

Tá sonraí faoi na cinntí sin go léir ar fáil lena n-íoslódáil anseo (Béarla).

CRÍOCH

Déan teagmháil le: Joanne Ahern, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9881837

Nóta d’Eagarthóirí 

Faoin Acht Craolacháin 2009, is féidir le breathnóirí agus le héisteoirí gearán a dhéanamh faoi lánas craolacháin a mheasann siad nach bhfuil ag teacht le cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin an BAI. Ar aon dul le próiseas láimhseála gearán an BAI, ba cheart don bhreathnóir nó don éisteoir a ghearán a chur faoi bhráid an chraoltóra ar an gcéad dul síos. Ní mór é sin a bheith déanta laistigh de 30 lá ó dháta an chraolta.

Mura bhfuil breathnóir nó éisteoir sásta leis an bhfreagra a fuair sé ón gcraoltóir nó murar thug an craoltóir freagra laistigh den tréimhse a shonraítear ina gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán (21 lá tar éis an gearán a fháil de ghnáth), féadfaidh an breathnóir nó an t-éisteoir an gearán a tharchur chuig an BAI lena bhreithniú.

Agus gearáin á measúnú aige, agus ag tabhairt aird ar a chuid cód agus rialacha, breithníonn an BAI an bunábhar a chuireann na páirtithe ábhartha isteach agus an bunábhar craolacháin. Is ag leibhéal an Choiste Feidhmiúcháin a mheasúnaítear gearáin nó is é an Coiste um Chomhlíonadh san Údarás a mheasúnaíonn iad.

Tar éis breithniú a bheith déanta ar ghearán:

 • Seoltar cóip den chinneadh chuig an ngearánach agus chuig an gcraoltóir sula bhfoilsítear é.
 • Sa chás go seastar, go hiomlán nó i bpáirt, le gearán, craolfaidh an craoltóir lena mbaineann cinneadh an Choiste um Chomhlíonadh, má mheasann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé cuí déanamh amhlaidh. D’fhéadfadh ainm an duine a rinne an gearán a bheith ar áireamh anseo. Déanfar é sin ag am atá gar don chraoladh bunaidh a ndearnadh an gearán ina leith. Is é an t-aon eisceacht air sin ná cásanna ina measann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé míchuí an cinneadh a chraoladh.
 • Sa chás go meastar gearán a bheith réitithe, tá an Coiste um Chomhlíonadh sásta gur déileáladh leis an ábhar agus nach bhfuil aon bheart breise ag teastáil.
 • Dáiltear cinntí an BAI ar na meáin agus postáiltear iad ar shuíomh Gréasáin an BAI, mura measann sé go bhfuil sé míchuí déanamh amhlaidh.
 • Tagann an próiseas chun deiridh tar éis don BAI an t-ábhar a bhreithniú agus a chinneadh a eisiúint.
 • Baineann cinntí leis an gceisteanna ar chloígh nó nár chlóigh an clár nó an fógra leis na riachtanais ábhartha agus na cóid agus na rialacha chraoltóireachta. Ní hionann na cinntí agus faomhadh nó tacaíocht a thabhairt do dhearcthaí  aon pháirtí lena bhain an gearán agus ní thógann siad gach gné den ghearán a dhéantar san áireamh.

 


 

The Broadcasting Authority of Ireland (BAI) has today (27.06.18) published its recent broadcasting complaints decisions.

 

At meetings held on 7th March and 18th April 2018, the Compliance Committee of the BAI considered and rejected eight complaints. The complaints related to the following broadcasts:

 • RTÉ Radio 1: Liveline: 11th November 2017
 • RTÉ One TV: The Late Late Show: 12th January 2018

 

The Executive Complaints Forum of the BAI considered and rejected 16 complaints.

 

Details of all these decisions are available to download here.

 

ENDS

 

CONTACT:  Joanne Ahern, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-9881837.

 

Note to Editors

Under the Broadcasting Act 2009, viewers and listeners can complain about broadcasting content, which they believe is not in keeping with the BAI’s broadcasting codes and rules. In line with the BAI’s complaints handling process, the viewer or listener should direct their complaint to the broadcaster in the first instance. This must be done within 30 days of the date of the broadcast.

 

If a viewer or listener is not satisfied with the response from the broadcaster, or if the broadcaster does not respond within the timeframe specified in their Code of Practice for Complaints Handling (usually 21 days after receipt of complaint), the viewer or listener can refer the complaint to the BAI for consideration.

 

In assessing complaints, and having regard to its codes and rules, the BAI considers the material submitted by the relevant parties together with the broadcast material. Complaints are assessed at Executive level and/or by the Compliance Committee of the Authority.

When a complaint has been adjudicated upon:

 • A copy of the decision is sent to the complainant and the broadcaster before its publication.
 • Where a complaint is upheld in whole or in part, the broadcaster concerned will broadcast the Compliance Committee’s decision, if the Compliance Committee believes it appropriate to do so. This could include the name of the person who made the complaint. This will be done at a time and manner suitably similar or close to the timing of the original broadcast which prompted the complaint. The only exception to this will be a situation where the Compliance Committee considers it inappropriate to broadcast the decision.
 • Where a complaint is deemed resolved or rejected, the Compliance Committee is satisfied that the matter has been dealt with and that no further action is required.
 • The decisions of the BAI are distributed to the media and posted to the BAI’s website, unless it considers it inappropriate to do so.
 • When the BAI has considered the matter and issued its determination, that is the end of the process.
 • The decisions deal with the issue of whether a programme or a commercial communication did or did not comply with the relevant legal requirements and the relevant broadcasting codes or rules. The decisions do not constitute endorsement or support for the views of either parties to the complaint nor will they address every aspect of a complaint submission.
LikeLike (1) | Facebook Twitter LinkedIn