Tá na Cinntí is Déanaí ar Ghearáin Chraolacháin foilsithe/Latest Broadcasting Complaint Decisions Published

D’fhoilsigh Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) na cinntí is déanaí ar ghearáin chraolacháin inniu (3 Lúnasa).

Bhreithnigh an Coiste um Chomhlíonadh sa BAI ar an 31 Bealtaine agus dhiúltaigh siad do 11 ghearáin. Bhain na gearáin le heagrán de The Late Late Show a craoladh ar RTÉ 1 teilifís i mí Eanáir 2017.

Tá sonraí faoi na cinntí sin go léir ar fáil lena n-íoslódáil anseo (Béarla).

CRÍOCH

Ceisteanna ó na Meáin le cur ar: Tony Heffernan / Joanne Ahern, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-2399508 / 087-9881837

Nóta d’Eagarthóirí

Faoin Acht Craolacháin 2009, is féidir le breathnóirí agus le héisteoirí gearán a dhéanamh faoi lánas craolacháin a mheasann siad nach bhfuil ag teacht le cóid chraolacháin agus rialacha craolacháin an BAI. Ar aon dul le próiseas láimhseála gearán an BAI, ba cheart don bhreathnóir nó don éisteoir a ghearán a chur faoi bhráid an chraoltóra ar an gcéad dul síos. Ní mór é sin a bheith déanta laistigh de 30 lá ó dháta an chraolta.

Mura bhfuil breathnóir nó éisteoir sásta leis an bhfreagra a fuair sé ón gcraoltóir nó murar thug an craoltóir freagra laistigh den tréimhse a shonraítear ina gCód Cleachtais um Láimhseáil Gearán (21 lá tar éis an gearán a fháil de ghnáth), féadfaidh an breathnóir nó an t-éisteoir an gearán a tharchur chuig an BAI lena bhreithniú.

Agus gearáin á measúnú aige, agus ag tabhairt aird ar a chuid cód agus rialacha, breithníonn an BAI an bunábhar a chuireann na páirtithe ábhartha isteach agus an bunábhar craolacháin. Is ag leibhéal an Choiste Feidhmiúcháin a mheasúnaítear gearáin nó is é an Coiste um Chomhlíonadh san Údarás a mheasúnaíonn iad.

Tar éis breithniú a bheith déanta ar ghearán:

 • Seoltar cóip den chinneadh chuig an ngearánach agus chuig an gcraoltóir sula bhfoilsítear é.
 • Sa chás go seastar, go hiomlán nó i bpáirt, le gearán, craolfaidh an craoltóir lena mbaineann cinneadh an Choiste um Chomhlíonadh, má mheasann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé cuí déanamh amhlaidh. D’fhéadfadh ainm an duine a rinne an gearán a bheith ar áireamh anseo. Déanfar é sin ag am atá gar don chraoladh bunaidh a ndearnadh an gearán ina leith. Is é an t-aon eisceacht air sin ná cásanna ina measann an Coiste um Chomhlíonadh go bhfuil sé míchuí an cinneadh a chraoladh.
 • Sa chás go meastar gearán a bheith réitithe, tá an Coiste um Chomhlíonadh sásta gur déileáladh leis an ábhar agus nach bhfuil aon bheart breise ag teastáil.
 • Dáiltear cinntí an BAI ar na meáin agus postáiltear iad ar shuíomh Gréasáin an BAI, mura measann sé go bhfuil sé míchuí déanamh amhlaidh.
 • Tagann an próiseas chun deiridh tar éis don BAI an t-ábhar a bhreithniú agus a chinneadh a eisiúint.
 • Baineann cinntí leis an gceisteanna ar chloígh nó nár chlóigh an clár nó an fógra leis na riachtanais ábhartha agus na cóid agus na rialacha chraoltóireachta. Ní hionann na cinntí agus faomhadh nó tacaíocht a thabhairt  do dhearcthaí  aon pháirtí lena bhain an gearán agus ní thógann siad gach gné den ghearán a dhéantar san áireamh. The Broadcasting Authority of Ireland (BAI) has today (3rd August) published the most recent broadcasting complaints decisions.

At its meeting held on 31st May 2017, the Compliance Committee of the BAI considered and rejected 11 complaints. The complaints related to an edition of The Late Late Show broadcast on RTÉ 1 television in January 2017.

Details of all these decisions are available to download here.

ENDS

Media queries to: Tony Heffernan / Joanne Ahern, DHR Communications, Tel: 01-4200580 / 087-2399508/ 087-9881837

Note to Editors

Under the Broadcasting Act 2009, viewers and listeners can complain about broadcasting content, which they believe is not in keeping with the BAI’s broadcasting codes and rules. In line with the BAI’s complaints handling process, the viewer or listener should direct their complaint to the broadcaster in the first instance. This must be done within 30 days of the date of the broadcast.

If a viewer or listener is not satisfied with the response from the broadcaster, or if the broadcaster does not respond within the timeframe specified in their Code of Practice for Complaints Handling (usually 21 days after receipt of complaint), the viewer or listener can refer the complaint to the BAI for consideration.

In assessing complaints, and having regard to its codes and rules, the BAI considers the material submitted by the relevant parties together with the broadcast material. Complaints are assessed at Executive level and/or by the Compliance Committee of the Authority.

When a complaint has been adjudicated upon:-

  • A copy of the decision is sent to the complainant and the broadcaster before its publication.
  • Where a complaint is upheld in whole or in part, the broadcaster concerned will broadcast the Compliance Committee’s decision, if the Compliance Committee believes it appropriate to do so. This could include the name of the person who made the complaint. This will be done at a time and manner suitably similar or close to the timing of the original broadcast which prompted the complaint. The only exception to this will be a situation where the Compliance Committee considers it inappropriate to broadcast the decision.
  • Where a complaint is deemed resolved or rejected, the Compliance Committee is satisfied that the matter has been dealt with and that no further action is required.
  • The decisions of the BAI are distributed to the media and posted to the BAI’s website, unless it considers it inappropriate to do so.
  • When the BAI has considered the matter and issued its determination, that is the end of the process.
  • The decisions deal with the issue of whether a programme or a commercial communication did or did not comply with the relevant legal requirements and the relevant broadcasting codes or rules. The decisions do not constitute endorsement or support for the views of either parties to the complaint nor will they address every aspect of a complaint submission.
LikeLike (1) | Facebook Twitter LinkedIn